, , , ,

Omdat ik sa wiis mei dy bin – miny

6.50

Boek Omdat ik sa wiis mei dy bin

Beschikbaarheid: Uitverkocht

Lytse iisbear Ysbrand wit al in hiel soad: wêr’t de heerlijkste fisken swimme, hoe’t in snieflokje smakket, dat de wyn dy aaie kin en bite, wannear’t de sinne en de moanne oan ‘e himel steane. Hy wit ek hoe fier as er by syn mem wei gean kin sûnder dat it gefaarlik wurdt. Mar der binne ek dingen dy’t Ysbrand noch net hielendal snapt, mat it antwurd op de alderbelangrykste fraach wit er wol.

Winkelwagen