, , , , , ,

Libellen in Fryslan

10.00

Boek Libellen yn Fryslân

Uitverkocht

De bistegroep fan de libellen is ryk oan kleur en foarm en Fryslân is tige ryk oan libellesoarten.

Libellen te sjen en besykje se te fotografearjen, tichter- en tichterby, oant libbensgrut, sûnder de bisten en harren biotoop geweld oan te dwaan, is in nije kânsrike hobby yn de natoer. De mooglikheden fan de digitale kamera en spesjale kikers binne dêryn in stimulearjende faktor. Yn Fryslân hat dizze nije tûke oan de beam fan it natoergenietsjen sûnt de lêste ieu-wikseling dan ek in hege flecht nommen.

Yn dit boek docht de skriuwer saakkundich en entûsjast ferslach fan syn syktochten nei libellen yn Fryslân. It befettet gjin opsomming fan de 56 Fryske libellen yn in folchoarder neffens de besteande yndieling. De tekst hâldt mear de seizoenen yn de gaten as de wittenskiplike yndieling. It is dan ek net bedoeld as determinearboek, mar as in aventoereboek oer dizze bisten mei feiten én emoasjes

Gewicht 0.1 kg
Winkelwagen