Plaatsen in Friesland

Meer Friese links

Hier vindt u alle Friese dorpen en steden met een link naar hun website. Wanneer een dorp geen link heeft wordt u doorgelinkt naar informatie over dit betreffende dorp via Wikipedia.

A

Achlum Achtkarspelen Aegum Akkerwoude Akkrum Akmarijp Aldeboarn/Oldeboorn Aldegea Allingawier Ameland Anjum Appelscha Arum Augsbuurt Augustinusga

B

Baard Baijum Bakhuizen Bakkeveen Balk Ballum Bantega Bartlehiem Beers Beetgum Beetgumermolen Beetsterzwaag Bergum/Burgum  Berlikum Birdaard Blauwhuis Blesdijke Blessum Blija Boarnsterhim Boelenslaan Boijl Boksum Bolsward Bontebok Boornbergum Boornzwaag Bornwird Bozum Brantgum Breezanddijk Britsum Britswerd Broek Broeksterwoude Buitenpost Buren Burgum/Bergum Burgwerd Burum

C

Cornjum Cornwerd

D

Damwoude Dantumadiel De Blesse Dedgum Deersum De Hoeve Deinum De Knipe Delfstrahuizen De Tike De Valom De Veenhoop De Wilgen Dijken Dokkum Dongeradeel Dongjum Doniaga Donkerbroek Drachten Drachtstercompagnie Driesum Drogeham Dronrijp

E

Eagum Eastermar/Oostermeer Echten Echtenerbrug Edens Ee Eernewoude/Earnewald Eesterga Eestrum Elahuizen Elsloo Engelum Engwierum Exmorra

F

Ferwerd Ferwerderadeel Ferwoude Finkum Firdgum Fochteloo Follega Folsgare Formerum Foudgum Franeker Franekeradeel Friens Frieschepalen

G

Gaast Gaasterlan-Sleat Gaastmeer Garijp Gauw Genum Gerkesklooster Gersloot Giekerk Goenga Goengahuizen Goingarijp Gorredijk Goutum Greonterp Grouw

H

Hallum Hantum Hantumhuizen Hardegarijp Harich Harkema Harlingen Hartwerd Haskerdijken Haskerhorne Haule Haulerwijk Heeg Heerenveen Hemelum Hempens Hemrik Hennaard Herbaijum Het Bildt Hiaure Hichtum Hidaard Hieslum Hijlaard Hijum Hindeloopen Hitzum Hogebeintum Hollum Holwerd Hommerts Hoorn Hoornsterzwaag Houtigehage Huins Huzum

I

Idaard  Idskenhuizen Idzega IJlst IJsbrechtum Indijk Irnsum Itens It Heidenskip

J

Janum Jellum Jelsum Jirnsum Jislum Jistrum Jonkerslan Jorwerd Joure Jouswier Jubbega Jutrijp

K

Katlijk Kimswerd Klooster-Lidlum Kolderwolde Kollum Kollumerland Kollumerpomp Kollumerzwaag Kootstertille Kornwerderzand Kortehemmen Koudum Koufurderrige Kubaard

L

Laaksum Langedijke Langelille Langezwaag Langweer Leeuwarden Leeuwarderadeel Legemeer Lekkum Lemmer Lemsterland Lichtaard Lioessens Lions Lippenhuizen Littenseradiel Loenga Lollum Longerhouw Luinjeberd Lutkewierum Luxwoude

M

Makkinga Makkum Mantgum Marrum Marssum Menaldum Menaldumadeel Metslawier Midlum Midsland Miedum Mildam Minnertsga Mirns Moddergat Molenend Molkwerum Morra Munnekeburen Munnekezijl Murmerwoude

N

Nes (Ameland) Nes (Boarnsterhim) Nes (Dongeradeel) Niawier Nieuwehorne Nieuwebrug Nieuweschoot Nij Beets Nijeberkoop Nijefurd Nijega Nijehaske Nijeholtpade Nijeholtwolde Nijelamer Nijemirdum Nijetrijne Nijhuizum Nijland Noordbergum Noordwolde

O

Oenkerk Offingawier Oldeberkoop Oldeboorn/Aldeboarn Oldeholtpade Oldeholtwolde Oldelamer Oldeouwer Olterterp Oldetrijne Oosterbierum Oosterend Oosterend (Terschelling) Oosterlittens Oostermeer/Eastermar Oosternijkerk Oosterstreek Oosterwierum Oosterwolde Oosterzee Oosthem Oostmahorn Oostrum Ooststelingwerf Opeinde Oppenhuizen Opsterland Oranjewoud Oude Bildtzijl Oudega (Gaasterland) Oudega (Smallingerland) Oudega (Wymbritseradiel) Oudehaske Oudehorne Oude Leije Oudemirdum Oudeschoot Oudkerk Oudwoude Ouwsterhaule Ouwster-Nijega

P

Paesens Parrega Peins Peperga Piaam Pietersburum Pingjum Poppenwier Poppingawier

R

Raard Raerd Rauwerd Ravenswoud Reitsum Ried Rien Rijperkerk Rijs Rinsumageest Rohel Roodhuis Roodkerk Roordahuizen/Reduzum Rotstergaast Rotsterhaule Rottevalle Rottum Ruigahuizen

S

Sandfirden Schalsum Scharnegoutum Scharsterbrug Scherpenzeel Schettens Schiermonnikoog Schingen Schraard Sexbierum Siegerswoude Sijbrandaburen Sijbrandahuis Sint-Annaparochie Sint Jacobiparochie Sintjohannesga Sint Nicolaasga Skarsterlan Slappeterp Slijkenburg Sloten Smallebrugge Smalle Ee Smallingerland Snakkerburen Sneek Snikzwaag Sondel Sonnega Spanga Spannum Stavoren Steggerda Stiens Stroobos Sumar Suawoude/Suwald Surhuisterveen Surhuizum Swichum Sybrandaburen

T

Teerns Terband Terherne Terhorne  Ter Idzard   Terkaple Ternaard Teroele Terschelling Terwispel Terzool Tietjerk Tijnje Tirns/Tearns  Tjalhuizum  Tjalleberd Tjerkgaast Tjerkwerd Triemen Twijzel Twijzelerheide Tytjerksteradiel  Tzum Tzummarum

U

Uitwellingerga Ureterp

V

Veenklooster Veenwouden Vegelinsoord Vinkega Vlieland Vrouwenparochie

W

Waaxens (Dongeradeel) Waaxens (Littenseradiel) Wanswerd Warfstermolen Warga Warns Warstiens Wartena Waskemeer Weidum Welsrijp Westergeest Westhem Weststellingwerf West-Terschelling  Wetzens Wier Wierum Wieuwerd Wijckel Wijnaldum Wijnjewoude Wijns Wijtgaard Winsum Wirdum Witmarsum Wolsum Wolvega Wommels Wons Workum Woudsend Wouterswoude Wunseradiel Wymbritseradiel

Y

Ypecolsga

Z

Zandhuizen Zurich Zwaagwesteinde Zwagerbosch Zweins

Meer Friese links

Winkelwagen